گزارش تصویری هجدهمین نمایشگاه دام و طیور تبریز1399